Vrijwillig ouderenwerk

Een vereniging/stichting die met vrijwilligers activiteiten organiseert voor ouderen kan subsidie aanvragen. Hiermee bedoelen we een vereniging/stichting met leden die op amateuristische basis – dat wil zeggen: zonder financiële beloning – activiteiten gericht op ontmoeting, ontspanning, ontplooiing en gezondheid organiseert voor ouderen.  Deze verenigingen/stichtingen moeten:

 • volgens de statuten van de vereniging én feitelijk gevestigd zijn in de gemeente Maasdriel;
 • een rechtspersoon zijn.

We geven geen subsidie aan verenigingen/stichtingen die doelstellingen hebben of activiteiten ontplooien die in strijd zijn met het algemeen belang, de openbare orde of goede zeden

Wat kan er binnen deze regeling?

U kunt subsidie krijgen voor het organiseren van activiteiten voor ouderen. Er is geen sprake meer van bevroren bedragen op het niveau van 2012 en de basissubsidie komt niet meer terug.

Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

In de onderstaande tabel staat voor welke openbare activiteiten subsidie kan worden aangevraagd. Met openbare activiteiten bedoelen we: vooraf aangekondigde activiteiten die voor iedereen vrij toegankelijk zijn of met een geldig toegangsbewijs. Per activiteit geldt een vaststaand bedrag. Daarnaast is per vereniging voor een aantal activiteiten een maximum aantal vastgesteld.

Activiteiten die in aanmerking komen voor subsidie
Openbare activiteiten Maximaal aantal activiteiten per vereniging Bedrag per activiteit
Openbare eettafels met minimaal 10 deelnemenede ouderen 10 € 100,00
Bewegingsactiviteiten met minimaal 10 deelnemende ouderen 10 € 100,00
Bezoekwerk op dorpsniveau waarbij minimaal 25 bezoeken worden afgelegd bij ouderen Per dorpskern € 250,00
Uitstapje met minimaal 10 deelnemende ouderen 5 € 100,00
Dagboottocht met minimaal 20 deelnemende ouderen  1 € 500,00
Voorlichtingsactiviteiten op het gebied van preventie, gezondheid en voeding met minimaal 10 deelnemende ouderen 10 € 40,00
Formulierenbrigade 1 € 250,00

Let op! Voor de volgende activiteiten wordt geen subsidie gegeven:

 • als voor een activiteit in 2018 op basis van een andere subsidieregeling subsidie is toegekend;
 • als aannemelijk is dat de activiteiten ook zonder subsidie zonder belangrijke vertraging zouden worden uitgevoerd;

Hoe verloopt de subsidieprocedure?

 • Eind augustus sturen we alle bij ons bekende verenigingen / stichtingen die op vrijwillige basis activiteiten organiseren voor ouderen het aanvraagformulier toe. Ontvangt u geen aanvraagformulier? Dan kunt u hier het aanvraagformulier voor deze subsidie vinden.
 • U dient de subsidieaanvraag in tussen 1 september 2017 en 31 oktober 2017. Dit doet u door het aanvraagformulier (met eventuele bijlagen!) te sturen naar subsidie@maasdriel.nl. U kunt uw aanvraag ook afgeven aan de balie van het gemeentehuis (Kerkstraat 45 te Kerkdriel) of opsturen per post (Postbus 10000, 5330 GA Kerkdriel). Let op: niet volledig ingevulde aanvraagformulieren worden niet in behandeling genomen. Dit betekent dat u dan geen subsidie krijgt.
 • Wij sturen u meteen een ontvangstbevestiging. Krijgt u deze niet? Neem dan meteen contact op via subsidie@maasdriel.nl.
 • In december 2017 krijgt u van ons een subsidiebeschikking waarin staat hoeveel subsidie u krijgt en aan welke voorwaarden u moet voldoen. Let op: dit bedrag kan lager zijn dan het bedrag dat u heeft aangevraagd. Dit komt omdat er binnen deze subsidieregeling een maximaal subsidiebedrag te verdelen is, het subsidieplafond. Wij verdelen dit subsidiebedrag onder de toegekende aanvragen. Als het totaal aangevraagde subsidiebedrag van alle verenigingen/stichtingen die vallen binnen deze subsidieregeling hoger is dan het subsidieplafond, korten we alle aanvragen op procentuele basis van het aangevraagde subsidiebedrag. Goed om te weten: als u het niet eens bent met de subsidiebeschikking kunt u een bezwaarschrift indienen. In de subsidiebeschikking staat beschreven hoe u dit moet doen.
 • Het subsidiebedrag wordt vervolgens in de eerste 8 weken van 2018 als voorschot aan u uitbetaald.
 • Is uw subsidie €5.000,00 of hoger? Dan bent u verplicht om voor 1 april 2019 een subsidievaststelling aan te vragen bij de gemeente. Dit doet u door een inhoudelijk verslag te sturen naar subsidie@maasdriel.nl. Dit inhoudelijke verslag bestaat uit krantenartikelen en/of foto’s waaruit blijkt in hoeverre de gesubsidieerde activiteiten zijn verricht en aan de verplichtingen is voldaan.
 • Wij sturen u meteen een ontvangstbevestiging. Krijgt u deze niet? Neem dan contact op via subsidie@maasdriel.nl. Als wij uw aanvraag tot subsidievaststelling niet ontvangen, moet u de subsidie terugbetalen.

Meer informatie

In de subsidieregeling (PDF, 138.1 kB) vindt u alle uitgangspunten en voorwaarden. Wilt u meer weten of heeft u vragen over de subsidieregeling? Neem dan contact op via subsidie@maasdriel.nl