Lees pagina voor

Proces en Participatie

De omgeving van de kasteelruïne in Hedel krijgt een nieuwe inrichting. Dat is waar we stap voor stap samen met werkgroep Kasteelplein, Stichting Kleindierwandelpark Hedel, Hedels Historie, R.K. Parochie en inwoners naar toe werken.

Wat is er gedaan?

Stap 1: Initiatief werkgroep

Op basis van het initiatief van de werkgroep Kasteelplein, dachten we samen na over de nieuwe inrichting van de omgeving van de kasteelruïne in Hedel. De werkgroep verzamelde daarover al veel informatie bij betrokkenen. Ook voerden we in februari 2020 persoonlijke gesprekken met vertegenwoordigers van stichtingen en verenigingen uit Hedel, waarin zij hun ambities, wensen en ideeën aangaven.
In opdracht van de gemeente ging Buro Lubbers op basis van de kansen die er liggen voor dat gebied en de opgehaalde wensen aan de slag met het opstellen van de visie en het voorlopig ontwerp. Het beoogde eindresultaat is een gebruiksvriendelijk plan dat mét en vóór Hedelnaren is ontwikkeld en dat recht doet aan de plek als historisch dorpscentrum.

Indicatie plangebied kasteelplein
Afbeelding: Indicatie plangebied Kasteelplein

Stap 2: Inloopbijeenkomst met inwoners

Voor geïnteresseerden en belanghebbenden was er in oktober 2020 een inloopbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst was er de mogelijkheid om een reactie te geven op het voorstel en ideeën en suggesties aan te dragen. Samen met leden van het ontwerpteam, de werkgroep Kasteelplein en ons konden deelnemers van gedachten wisselen.

Stap 3: Uitwerking ontwerp met betrokken partijen

Op basis van de opgehaalde input van de inloopbijeenkomst, paste Buro Lubbers samen met belanghebbenden het ontwerp aan. Werkgroep Kasteelplein, Stichting Kleindierwandelpark Hedel, Hedels Historie en de R.K. Parochie waren hierbij gesprekspartner.

Stap 4: Digitale bijeenkomst met inwoners

Op 30 juni presenteerden we het aangepaste ontwerp in een bijeenkomst met inwoners. Naast het Kasteelplein en –park is in het nieuwe ontwerp ook het neerhuizinggebied, tussen de voormalige R.K. kerk en de kasteelruïne, meegenomen. Neerhuizing betekent voorhof en verwijst naar de vroegere bestemming als voorhof voor het kasteel. Met het neerhuizinggebied gaan we eerst aan de slag. Tijdens de bijeenkomst peilden we de reacties van de geïnteresseerden en belanghebbenden op het nieuwe ontwerp en haalden we suggesties op voor de verdere uitwerking. De schetsontwerpen werden enthousiast ontvangen.

Indicatie plangebied Neerhuizing
Indicatie plangebied Neerhuizing

Schetsontwerp
Schetsontwerp

 

Schetsontwerpen trap en helling en speelplek


Schetsontwerp van bovenaf

Stap 5: Uitwerken ontwerp en voorleggen gemeenteraad

Op basis van de opgehaalde input van de inloopbijeenkomst en in samenwerking met de betrokken partijen, werkt Buro Lubbers het ontwerp verder uit. Als dat definitief is, leggen we het plan en de bijbehorende kostenraming deze zomer ter besluitvorming voor bij de gemeenteraad.

Stap 6: Gefaseerd uitvoeren plannen

Als de gemeenteraad instemt met het voorstel, werken we de plannen uit om ze uit te voeren. Het is de bedoeling om eerst aan de slag te gaan met de realisatie van het neerhuizinggebied (tussen voormalige R.K. kerk en de kasteelruïne). Hiervoor is op dit moment nog geen concreet startmoment bekend.