Dorpsraden en musea

Wie kan subsidie aanvragen?

Een dorpsraad of museum kan subsidie aanvragen. Voor musea geldt dat ze erkend en geregistreerd zijn door de stichting Museumregister Nederland.

Alle dorpsraden en musea moeten:

 • volgens de statuten van de vereniging én feitelijk gevestigd zijn in de gemeente Maasdriel;
 • een rechtspersoon zijn

We geven geen subsidie aan dorpsraden en musea die doelstellingen hebben of activiteiten ontplooien die in strijd zijn met het algemeen belang, de openbare orde of goede zeden.

Wat kan er binnen deze regeling?

U kunt subsidie krijgen voor het organiseren van activiteiten voor ouderen. Er is geen sprake meer van bevroren bedragen op het niveau van 2012 en de basissubsidie komt niet meer terug.

Waarvoor en hoeveel subsidie kunt u aanvragen?

U kunt subsidie krijgen voor het organiseren en in stand houden van uw vereniging / stichting. Er is geen sprake meer van bevroren bedragen op het niveau van 2012 en de basissubsidie komt niet meer terug.

Dorpsraden
Voor dorpsraden gelden de volgende subsidiebedragen:

 • Voor een kern met minder dan 1.500 inwoners: € 1.250,00
 • Voor een kern met 1.500 inwoners of meer: € 1.750,00

Hierbij geldt dat als er meer dan 1 dorpsraad per kern wordt opgericht, het subsidiebudget per kern wordt gedeeld door het aantal aanwezige dorpsraden voor de desbetreffende kern.

Musea
Voor de huidige erkende en geregistreerde musea gelden de volgende subsidiebedragen:

 • Hedels Museum: € 4.980,00
 • Driels Museum: € 2.622,00

Hoe verloopt de subsidieprocedure?

 • Eind augustus sturen we alle bij ons bekende dorpsraden het aanvraagformulier toe. Ontvangt u geen aanvraagformulier? Dan kunt u hier het aanvraagformulier voor deze subsidie vinden.
 • U dient de subsidieaanvraag in tussen 1 september 2017 en 31 oktober 2017. Dit doet u door het aanvraagformulier (met eventuele bijlagen!) te sturen naar subsidie@maasdriel.nl. U kunt uw aanvraag ook afgeven aan de balie van het gemeentehuis (Kerkstraat 45 te Kerkdriel) of opsturen per post (Postbus 10000, 5330 GA Kerkdriel). Let op: niet volledig ingevulde aanvraagformulieren worden niet in behandeling genomen. Dit betekent dat u dan geen subsidie krijgt.
 • Wij sturen u meteen een ontvangstbevestiging. Krijgt u deze niet? Neem dan meteen contact op via subsidie@maasdriel.nl.
 • In december 2017 krijgt u van ons een subsidiebeschikking waarin staat hoeveel subsidie u krijgt en aan welke voorwaarden u moet voldoen. Let op: dit bedrag kan lager zijn dan het bedrag dat u heeft aangevraagd. Dit komt omdat er binnen deze subsidieregeling een maximaal subsidiebedrag te verdelen is, het subsidieplafond. Wij verdelen dit subsidiebedrag onder de toegekende aanvragen. Als het totaal aangevraagde subsidiebedrag van alle verenigingen/stichtingen die vallen binnen deze subsidieregeling hoger is dan het subsidieplafond, korten we alle aanvragen op procentuele basis van het aangevraagde subsidiebedrag. Goed om te weten: als u het niet eens bent met de subsidiebeschikking kunt u een bezwaarschrift indienen. In de subsidiebeschikking staat beschreven hoe u dit moet doen.
 • Het subsidiebedrag wordt vervolgens in de eerste 8 weken van 2018 als voorschot aan u uitbetaald.
 • Is uw subsidie €5.000,00 of hoger? Dan bent u verplicht om voor 1 april 2019 een subsidievaststelling aan te vragen bij de gemeente. Dit doet u door een inhoudelijk verslag te sturen naar subsidie@maasdriel.nl. Dit inhoudelijke verslag bestaat uit krantenartikelen en/of foto’s waaruit blijkt in hoeverre de gesubsidieerde activiteiten zijn verricht en aan de verplichtingen is voldaan.
 • Wij sturen u meteen een ontvangstbevestiging. Krijgt u deze niet? Neem dan contact op via subsidie@maasdriel.nl. Als wij uw aanvraag tot subsidievaststelling niet ontvangen, moet u de subsidie terugbetalen.

Meer informatie

In de subsidieregeling (PDF, 133.6 kB) (PDF, 133.6 kB)vindt u alle uitgangspunten en voorwaarden. Wilt u meer weten of heeft u vragen over de subsidieregeling? Neem dan contact op via subsidie@maasdriel.nl