Amateuristische sportbeoefening

Wie kan subsidie aanvragen?

Een amateuristische sportvereniging kan subsidie aanvragen. Hiermee bedoelen we een sportvereniging met leden die op amateuristische basis – dat wil zeggen: zonder financiële beloning – aan een bepaalde sport doen. Deze verenigingen moeten:

 • volgens de statuten van de vereniging én feitelijk gevestigd zijn in de gemeente Maasdriel;
 • een rechtspersoon zijn.

We geven geen subsidie aan verenigingen/stichtingen die doelstellingen hebben of activiteiten organiseren die in strijd zijn met het algemeen belang, de openbare orde of goede zeden.

Waarvoor en hoeveel subsidie kunt u aanvragen?

U kunt subsidie krijgen voor het organiseren van activiteiten of een sportprestatie. Daarnaast kunnen binnensportverenigingen subsidie krijgen voor een tegemoetkoming in de huurkosten van gemeentelijke sportaccommodaties.

Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

In de onderstaande tabel staat voor welke openbare activiteiten subsidie kan worden aangevraagd. Met openbare activiteiten bedoelen we: vooraf aangekondigde activiteiten die voor iedereen vrij toegankelijk zijn of met een geldig toegangsbewijs. Per activiteit geldt een vaststaand bedrag. Daarnaast is per vereniging voor een aantal activiteiten een maximum aantal vastgesteld.

Activiteiten die in aanmerking komen voor subsidie
 Openbare activiteiten Maximaal aantal
activiteiten per vereniging
Bedrag per activiteit
Organisatie van toernooien tussen verschillende verenigingen (niet in relatie tot competitie) 2 € 250,00
Organisatie trainingskamp voor jeugdigen tot 18 jaar die niet lid zijn van de vereniging (met een minimum van 10 deelnemers) 1 € 250,00
Organisatie van kennismakingsactiviteit voor jeugd en gezinnen 2 € 50,00
Openbare optredens/ deelname tijdens vieringen van nationale feestdagen Per feestdag € 50,00
Deelname aan voorlichtingsprojecten (met een minimum van 10 deelnemers) 4 € 50,00

Let op! Voor de volgende activiteiten wordt geen subsidie gegeven:

 • als voor een activiteit in 2018 op basis van een andere subsidieregeling subsidie is toegekend;
 • als aannemelijk is dat de activiteiten ook zonder subsidie zonder belangrijke vertraging zouden worden uitgevoerd;

Sportprestatie

Daarnaast kunt u subsidie aanvragen voor een sportprestatie van een vereniging, team of speler. Per sportprestatie geldt een vaststaand bedrag van € 100,00. Van een sportprestatie is sprake wanneer een vereniging, team of lid van de vereniging een aansprekend kampioenschap heeft behaald in een door NOC*NSF erkende sport. Hierbij komen de volgende kampioenschappen in aanmerking:

 • Olympisch, Wereld, Europees of Nederlands kampioenschap;
 • Provinciaal / gewestelijk kampioenschap, met recht op deelname aan Nederlands kampioenschap;
 • District / regiokampioenschap, alleen voor teams 1e selectie, G-sporters en junioren.

Let op! U kunt alleen subsidie aanvragen voor behaalde sportprestaties voor de periode 1 september – 31 augustus voorafgaand aan het subsidiejaar.

Tegemoetkoming huurkosten gemeentelijke binnensportaccommodaties

Binnensportverenigingen kunnen subsidie aanvragen voor een tegemoetkoming in de huurkosten van gemeentelijke binnensportaccommodaties. Hiervoor geldt dat we 40% van de huurkosten subsidiëren. Dit geldt alleen voor gemeentelijke binnensportaccommodaties. Een binnensportvereniging is een vereniging die voor de uitoefening van haar sport aangewezen is op een gemeentelijke binnensportaccommodatie in de gemeente Maasdriel. Dit in tegenstelling tot een buitensportverenigingen die voor de uitoefening van haar sport overwegend (meer dan een half jaar) gebruik maakt van een buitenaccommodatie.

Hoe verloopt de subsidieprocedure?

 • Eind augustus sturen we alle bij ons bekende amateuristische sportverenigingen het aanvraagformulier toe. Ontvangt u geen aanvraagformulier? Dan kunt u hier het aanvraagformulier voor deze subsidie vinden.
 • U dient de subsidieaanvraag in tussen 1 september 2017 en 31 oktober 2017. Dit doet u door het aanvraagformulier (met eventuele bijlagen!) te sturen naar subsidie@maasdriel.nl. U kunt uw aanvraag ook afgeven aan de balie van het gemeentehuis (Kerkstraat 45 te Kerkdriel). Of opsturen per post (Postbus 10000, 5330 GA Kerkdriel). Let op: niet volledig ingevulde aanvraagformulieren worden niet in behandeling genomen. Dit betekent dat u dan geen subsidie krijgt.
 • Wij sturen u meteen een ontvangstbevestiging. Krijgt u deze niet? Neem dan meteen contact op via subsidie@maasdriel.nl.  Als wij uw subsidieaanvraag niet ontvangen, kunnen we u namelijk geen subsidie geven.
 • In december 2017 krijgt u van ons een subsidiebeschikking waarin staat hoeveel subsidie u krijgt en aan welke voorwaarden u moet voldoen. Let op: dit bedrag kan lager zijn dan het bedrag dat u heeft aangevraagd. Dit komt omdat er binnen deze subsidieregeling een maximaal subsidiebedrag te verdelen is, het subsidieplafond. Wij verdelen dit subsidiebedrag onder de toegekende aanvragen. Als het totaal aangevraagde subsidiebedrag van alle amateuristische sportverenigingen hoger is dan het subsidieplafond dan kennen we eerst de tegemoetkoming in de huurkosten toe. Voor het resterende bedrag korten we alle aanvragen op procentuele basis van het aangevraagde subsidiebedrag. Goed om te weten: als u het niet eens bent met de subsidiebeschikking kunt u een bezwaarschrift indienen. In de subsidiebeschikking staat beschreven hoe u dit moet doen.
 • Het subsidiebedrag wordt vervolgens in de eerste 8 weken van 2018 als voorschot aan u uitbetaald.
 • Is uw subsidie €5.000,00 of hoger? Dan bent u verplicht om voor 1 april 2019 een subsidievaststelling aan te vragen bij de gemeente. Dit doet u door een inhoudelijk verslag te sturen naar subsidie@maasdriel.nl. Dit inhoudelijke verslag bestaat uit krantenartikelen en/of foto’s waaruit blijkt in hoeverre de gesubsidieerde activiteiten zijn verricht en aan de verplichtingen is voldaan.
 • Wij sturen u meteen een ontvangstbevestiging. Krijgt u deze niet? Neem dan contact op via subsidie@maasdriel.nl. Als wij uw aanvraag tot subsidievaststelling niet ontvangen, moet u de subsidie terugbetalen.

Meer informatie

In de subsidieregeling (PDF, 166.3 kB) (PDF, 165.2 kB)vindt u alle uitgangspunten en voorwaarden. Wilt u meer weten of heeft u vragen over de subsidieregeling? Neem dan contact op via subsidie@maasdriel.nl