Amateuristische Kunst- en Cultuurbeoefening

Wie kan subsidie aanvragen?

Een amateuristische Kunst- en Cultuurvereniging kan subsidie aanvragen. Hiermee bedoelen we een vereniging/stichting met leden die op amateuristische basis – dat wil zeggen: zonder financiële beloning – kunst of cultuur beoefenen. Deze verenigingen/stichtingen moeten:

 • volgens de statuten van de vereniging én feitelijk gevestigd zijn in de gemeente Maasdriel;
 • een rechtspersoon zijn.

We geven geen subsidie aan verenigingen/stichtingen die doelstellingen hebben of activiteiten ontplooien die in strijd zijn met het algemeen belang, de openbare orde of goede zeden.

Wat kan er binnen deze regeling?

U kunt subsidie krijgen voor het organiseren van openbare kunst- en cultuurvoorstellingen of een muziekopleiding voor jeugdigen. Er is geen sprake meer van bevroren bedragen op het niveau van 2012 en de basissubsidie komt niet meer terug.

Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

In de onderstaande tabel staat voor welke openbare activiteiten subsidie kan worden aangevraagd. Met openbare activiteiten bedoelen we: vooraf aangekondigde activiteiten die voor iedereen vrij toegankelijk zijn of met een geldig toegangsbewijs. Per activiteit geldt een vaststaand bedrag. Daarnaast is per vereniging voor een aantal activiteiten een maximum aantal vastgesteld.

Activiteiten toneelverenigingen die in aanmerking komen voor subsidie

Toneelverenigingen

Maximaal aantal activiteiten
per vereniging
Bedrag per activiteit
Producties die in het openbaar worden gehouden 1 € 500,00


Activiteiten die in aanmerking komen voor subsidie
Zang-, dans- en muziekverenigingen, harmonieën en fanfares Maximaal aantal activiteiten per vereniging Bedrag per activiteit
Openbare opvoeringen op eigen initiatief 5 € 300,00
Openbare optredens op uitnodiging van derden 12 € 100,00
Openbare voorspeeldagen jeugd/ openbare workshops voor inwoners (met een minimum van 10 deelnemers) 1 € 200,00
Gezamenlijke openbare uitvoeringen met in artikel 4 bepaalde doelgroepen uit de gemeente Maasdriel en met vergelijkbare doelgroepen gevestigd in de gemeente Zaltbommel (met een minimum van 10 deelnemers) 2 € 300,00
Muziekopleiding voor jeugdigen Per jeugdlid € 125,00

Let op!
Voor de volgende activiteiten wordt geen subsidie gegeven:

 • als voor een activiteit in 2018 op basis van een andere subsidieregeling subsidie is toegekend;
 • als aannemelijk is dat de activiteiten ook zonder subsidie zonder belangrijke vertraging zouden worden uitgevoerd;

Hoe verloopt de subsidieprocedure?

 • Eind augustus sturen we alle bij ons bekende amateuristische kunst- en cultuurverenigingen het aanvraagformulier toe. Ontvangt u geen aanvraagformulier? Dan kunt u het aanvraagformulier hier (link) vinden.
 • U dient de subsidieaanvraag in tussen 1 september 2017 en 31 oktober 2017. Dit doet u door het aanvraagformulier (met eventuele bijlagen!) te sturen naar subsidie@maasdriel.nl. U kunt uw aanvraag ook afgeven aan de balie van het gemeentehuis (Kerkstraat 45 te Kerkdriel) of opsturen per post (Postbus 10000, 5330 GA Kerkdriel). Let op: niet volledig ingevulde aanvraagformulieren worden niet in behandeling genomen. Dit betekent dat u dan geen subsidie krijgt.
 • Wij sturen u meteen een ontvangstbevestiging. Krijgt u deze niet? Neem dan contact op via subsidie@maasdriel.nl. Als wij uw subsidieaanvraag niet ontvangen, kunnen we u namelijk geen subsidie geven.
 • In december 2017 krijgt u van ons een subsidiebeschikking waarin staat hoeveel subsidie u krijgt en aan welke voorwaarden u moet voldoen. Let op: dit bedrag kan lager zijn dan het bedrag dat u heeft aangevraagd. Dit komt omdat er binnen deze subsidieregeling een maximaal subsidiebedrag te verdelen is, het subsidieplafond. Wij verdelen dit subsidiebedrag onder de toegekende aanvragen. Als het totaal aangevraagde subsidiebedrag van alle amateuristische kunst- en cultuurverenigingen hoger is dan het subsidieplafond kennen we eerst de muziekopleiding toe. Voor het resterende bedrag korten we alle aanvragen op procentuele basis van het aangevraagde subsidiebedrag. Goed om te weten: als u het niet eens bent met de subsidiebeschikking kunt u een bezwaarschrift indienen. In de subsidiebeschikking staat beschreven hoe u dit moet doen.
 • Het subsidiebedrag wordt vervolgens in de eerste 8 weken van 2018 als voorschot aan u uitbetaald.
 • Is uw subsidie €5.000,00 of hoger? Dan bent u verplicht om voor 1 april 2019 een subsidievaststelling aan te vragen bij de gemeente. Dit doet u door een inhoudelijk verslag te sturen naar subsidie@maasdriel.nl. Dit inhoudelijke verslag bestaat uit krantenartikelen en/of foto’s waaruit blijkt in hoeverre de gesubsidieerde activiteiten zijn verricht en aan de verplichtingen is voldaan.
 • Wij sturen u meteen een ontvangstbevestiging. Krijgt u deze niet? Neem dan contact op via subsidie@maasdriel.nl. Als wij uw aanvraag tot subsidievaststelling niet ontvangen, moet u de subsidie terugbetalen.

Meer weten over deze subsidieregeling?

In de subsidieregeling (PDF, 139.6 kB) vindt u alle uitgangspunten en voorwaarden. Wilt u meer weten of heeft u vragen? Neem dan contact op via subsidie@maasdriel.nl.