Proces

Het project kent vijf fasen. In iedere fase staat participatie met de omgeving centraal.

Fase 1: Ophalen wensen en ideeën (januari - maart 2021)

In deze fase gaan we in gesprek met de omgeving. We leggen aan betrokkenen voor wat onze ideeën en wensen zijn en vragen om hun reactie en feedback. Ook vragen we wat de wensen en ideeën zijn met betrekking tot de nieuwe inrichting van de Wordenseweg. Welke aspecten zijn belangrijk? Hoe zien gebruikers de nieuwe weg voor zich? Wat moet in ieder geval terugkomen? Etc.

Op woensdag 13 januari is een digitale bijeenkomst (PDF, 3.2 MB) georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst kregen deelnemers de mogelijkheid om hun wensen en ideeën aan te dragen. De inbreng van deelnemers is samen met de eisen en wensen van de gemeente gebundeld en samengevat tot een plandocument met duidelijke voorwaarden en kaders.

Fase 2: Goedkeuring kaderstellend document (april - november 2021)

Het concept plandocument met voorwaarden en kaders is teruggelegd bij de omgeving voor een reactie en na verwerking van de reacties aan het college voorgelegd. Uit het kaderstellend document bleek dat de reconstructie veel meer omvat dan een 1-op-1 vervanging van de weg. De Wordenseweg beoogt een veel veiligere, groenere en aantrekkelijkere weg te worden. De beschikbare middelen voor deze opwaardering bleken niet voldoende te zijn. Daarom heeft het college extra financiële middelen aan de gemeenteraad gevraagd. Op 4 november stemde de raad hiermee in en daarmee is het kaderstellend document definitief geworden.

Fase 3: Opstellen Concept Ruimtelijk Ontwerp (november 2021 - april 2022)

Vanaf november laten we een aantal mogelijke ontwerpen uitwerken op basis van het kaderstellend document en verkeerskundige regels, zoals de breedte van de weg en het fietspad. Vervolgens gaan we in januari 2022 met omwonenden in gesprek om de mogelijkheden door te nemen en horen we graag wat zij van de ontwerpen vinden. Ook bespreken we dan samen met omwonenden hoe we invulling kunnen geven aan klimaatadaptieve en duurzame oplossingen.

De verwachting is dat de raad in het voorjaar van 2022 wordt geïnformeerd over het gezamenlijk concept ruimtelijk ontwerp.

Fase 4: Definitief Ontwerp (april - juni 2022)

In deze fase wordt het concept ruimtelijk ontwerp -na goedkeuring door het college - uitgewerkt tot een definitief ontwerp. De verwachting is dat de raad hier in de zomer van 2022 een besluit neemt over het definitief ontwerp.

Fase 5: Technisch Ontwerp en Aanbesteding

Het definitief ontwerp wordt opgesteld en uitgewerkt als technisch ontwerp en bestek. Ook vindt de aanbesteding in deze periode plaats.

Fase 6: Start uitvoering

De start van de uitvoering van het project wordt in het najaar van 2024 verwacht. Dit is afhankelijk van goedkeuringen op aanverwante procedures. Uiteraard wordt de omgeving tijdig geïnformeerd over de werkzaamheden.