Proces

Het project kent vijf fasen. In iedere fase staat participatie met de omgeving centraal.

Fase 1: Ophalen wensen en ideeën (januari-maart 2021)

In deze fase gaan we in gesprek met de omgeving. We leggen aan betrokkenen voor wat onze ideeën en wensen zijn en vragen om hun reactie en feedback. Ook vragen we wat hun wensen en ideeën zijn met betrekking tot de nieuwe inrichting van de Wordenseweg. Welke aspecten zijn belangrijk? Hoe zien gebruikers de nieuwe weg voor zich? Wat moet sowieso terugkomen? Etc.
In deze fase is dan ook een digitale bijeenkomst (PDF, 3.2 MB) georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst op woensdag 13 januari kregen deelnemers de mogelijkheid om hun wensen en ideeën aan te dragen. De inbreng van deelnemers wordt samen met de eisen en wensen van de gemeente gebundeld en samengevat tot een plandocument met duidelijke voorwaarden en kaders.

Fase 2: Goedkeuring kaderstellend document (april-oktober 2021)

Dit concept plandocument met voorwaarden en kaders wordt teruggelegd bij de omgeving voor een reactie en na verwerking van de reacties aan het college voorgelegd.

Fase 3: Opstellen Concept Ruimtelijk Ontwerp (november 2021 - februari 2022)

Het plandocument met voorwaarden en kaders wordt als uitgangspunt gebruikt voor de verdere uitwerking van de ideeën. Dit doen we in de eerste ateliersessie. Deelnemers kunnen dan -binnen de kaders en voorwaarden-  meedenken, aanvullende ideeën/wensen en oplossingen aandragen voor de inrichting van de Wordenseweg. Samen met de omgeving gaan we dan ook in gesprek om de eerste input op te halen voor een eerste versie van een concept ruimtelijk ontwerp. Na het opstellen van een concept ruimtelijk ontwerp geven we terugkoppeling aan het college en gaan we nogmaals samen met de omgeving in gesprek om te komen tot een gezamenlijk concept ruimtelijk ontwerp. Dit doen we in een tweede ateliersessie. Deelnemers kunnen dan reageren op het concept waar de input van de eerste ateliersessie in is verwerkt.

De verwachting is dat de raad in het voorjaar van 2022 wordt geïnformeerd over het gezamenlijk concept ruimtelijk ontwerp.

Fase 4: Definitief Ontwerp (februari -juni 2022)

In deze fase wordt het concept ruimtelijk ontwerp -na goedkeuring door het college - uitgewerkt tot een definitief ontwerp. De verwachting is dat de raad hier in de zomer van 2022 een besluit neemt over het definitief ontwerp.

Fase 5: Technisch Ontwerp en Aanbesteding

Het definitief ontwerp wordt opgesteld en uitgewerkt als technisch ontwerp en bestek. Ook vindt de aanbesteding in deze periode plaats.

Fase 6: Start uitvoering

De start van de uitvoering van het project wordt in 2023 verwacht. Dit is afhankelijk van goedkeuringen op aanverwante procedures. Uiteraard wordt de omgeving tijdig geïnformeerd over de werkzaamheden.