Lees pagina voor

Proces

Het project kent vijf fasen. In iedere fase staat participatie met de omgeving centraal.

Fase 1: Ophalen wensen en ideeën (januari - maart 2021)

In deze fase gingen we in gesprek met de omgeving. We legden aan betrokkenen voor wat onze ideeën en wensen zijn en vroegen om feedback. Ook vroegen we naar wensen en ideeën van de omgeving met betrekking tot de nieuwe inrichting van de Wordenseweg. Welke aspecten zijn belangrijk? Hoe zien gebruikers de nieuwe weg voor zich? Wat moet in ieder geval terugkomen? Etc.

Op woensdag 13 januari organiseerden we een digitale bijeenkomst (PDF, 3.2 MB). Tijdens deze bijeenkomst kregen deelnemers de mogelijkheid om hun wensen en ideeën aan te dragen. De inbreng van deelnemers is samen met de eisen en wensen van de gemeente gebundeld en samengevat tot een kaderstellend document met duidelijke voorwaarden en kaders.

Goedkeuring kaderstellend document

Het kaderstellend document met voorwaarden en kaders is teruggelegd bij de omgeving voor een reactie en na verwerking van de reacties aan het college voorgelegd. Uit het kaderstellend document bleek dat de reconstructie veel meer omvat dan een 1-op-1 vervanging van de weg. De Wordenseweg beoogt een veel veiligere, groenere en aantrekkelijkere weg te worden. De beschikbare middelen voor deze opwaardering bleken niet voldoende te zijn. Daarom heeft het college extra financiële middelen aan de gemeenteraad gevraagd. Op 4 november 2021 stemde de raad hiermee in en daarmee is het kaderstellend document definitief geworden.

Fase 2: Opstellen concept ruimtelijk ontwerp (zomer - najaar 2022)

Een aantal mogelijke ontwerpen zijn uitgewerkt in schetsen op basis van het kaderstellend document en verkeerskundige regels, zoals de breedte van de weg en het fietspad.

Op woensdag 18 mei 2022 organiseerden we een bijeenkomst met bewoners van de Wordenseweg en andere betrokkenen. Tijdens deze bijeenkomst stonden we stil bij het belang van een veilige en aantrekkelijke toegangsweg. Bij de ontwerpen lieten we de mogelijkheden zien om de snelheid te beperken en de weg veiliger te maken. Daarnaast spraken we met elkaar over de landschappelijke inrichting. Hoe maken we van de Wordenseweg een aantrekkelijke toegangsweg van Kerkdriel met een duurzame uitstraling, waarin voldoende ruimte voor groen en water langs de weg is. De aanwezigen gaven hun voorkeuren aan en brachten eigen ideeën in. Kijk voor meer informatie op de pagina Stand van zaken

Met de inbreng van de avond scherpen we de schetsen aan en werken we aan een ontwerp. Naar verwachting kunnen we het concept ruimtelijk ontwerp in de zomer van 2022 presenteren aan het college.

Fase 3: Definitief ontwerp (voorjaar 2023)

In deze fase werken we het concept ruimtelijk ontwerp - na goedkeuring door het college - uit tot een definitief ontwerp. De verwachting is dat de raad in het voorjaar van 2023 een besluit neemt over het definitief ontwerp.

Fase 4: Technisch ontwerp en aanbesteding (najaar 2023 - voorjaar 2024)

Het definitief ontwerp wordt opgesteld en uitgewerkt als technisch ontwerp en bestek. Ook vindt de aanbesteding in deze periode plaats.

Fase 5: Start uitvoering (najaar - winter 2024)

Naar verwachting start de uitvoering van het project in de winter van 2024. Dit is afhankelijk van goedkeuringen op aanverwante procedures. Uiteraard wordt de omgeving tijdig geïnformeerd over de werkzaamheden.