Lees pagina voor

Wat is een omgevingsplan?

In het omgevingsplan staan alle regels die gelden voor de omgeving waarin we wonen, werken en ontspannen. De fysieke leefomgeving. Denk aan regels over het bouwen van een woning, regels voor geluid. En bijvoorbeeld regels over het kappen van bomen.

Omgevingsplan vervangt bestemmingsplannen

Wanneer de Omgevingswet ingaat, heeft elke gemeente een omgevingsplan voor haar grondgebied. Het omgevingsplan vervangt onder andere alle bestemmingsplannen. Doet u vanaf 1 januari 2024 een aanvraag voor een omgevingsvergunning, dan wordt deze getoetst aan het omgevingsplan. Net als u als inwoner, moeten wij ons als gemeente ook aan het omgevingsplan houden. 

Meepraten of ideeën delen

Wanneer wij het omgevingsplan wijzigen krijgt u de gelegenheid om actief mee te praten en uw ideeën delen. Aan het begin van het proces geven wij in een kennisgeving aan hoe wij de omgeving in een informeel proces gaan betrekken. Dit doen wij op basis van een participatieplan. Is eenmaal besloten tot een wijziging van het omgevingsplan, dan kunt u ook zienswijzen indienen bij of beroep instellen tegen een wijziging van het omgevingsplan. Het indienen van een zienswijze of beroep is een formeel proces, voorafgaand of gedurende het besluitvormingsproces. Wijzigingen van het omgevingsplan worden gepubliceerd in de publicatiebladen op www.officielebekendmakingen.nl (Deze link gaat naar een externe website).

Onderdelen nieuw omgevingsplan

Een omgevingsplan bestaan uit verschillende onderdelen.

Juridische regels (voorschriften)

De juridische regels zijn de planregels en eventuele bijlagen die tot de planregels behoren. In de planregels staat beschreven wat wel en niet mag en of voor een activiteit een vergunning of melding nodig is.

De werkingsgebieden / digitale plankaart

In het Omgevingsloket vindt u de digitale plankaart. Op deze kaart zijn de juridische regels gekoppeld aan de gebieden waar ze voor gelden (regels op de kaart). Klikt u op een perceel, dan komen de regels die daarvoor gelden in beeld.

Motivering

De motivering bevat de onderbouwing en juridische verantwoording van het initiatiefplan, inclusief bijlagen zoals onderzoeksrapporten. De motivering wordt gepubliceerd op de website van Officiële bekendmakingen.

Toepasbare regels

Toepasbare regels zijn begrijpelijke vertalingen van juridische regels in het omgevingsloket. De toepasbare regels vormen de verbinding tussen de juridische regels in het omgevingsplan en de aanvraagformulieren en vergunningchecks in het nieuwe Omgevingsloket.

Waar kunt u het omgevingsplan bekijken?

Het Omgevingsplan Maasdriel kunt u vanaf 1 januari 2024 bekijken in het nieuwe Omgevingsloket (onderdeel Regels op de kaart).

U kunt ook een afspraak maken op het gemeentehuis als u hulp nodig heeft met het inzien van een plan. Neemt u dan contact via 14 0418 (Deze link gaat naar een externe website) of info@maasdriel.nl.

Handboek omgevingsplan

In het 'Handboek omgevingsplan' staat aangegeven aan welke eisen een omgevingsplan moet voldoen. Het handboek biedt duidelijkheid aan initiatiefnemers en intern betrokkenen over de gevolgen van de Omgevingswet voor de procedure voor het wijzigen van het omgevingsplan. Het 'Handboek omgevingsplan’ kunt u vanaf 1 januari 2024 opvragen via info@maasdriel.nl.