Lees pagina voor

Samen doen! Wie betrekt u bij uw plan?

We willen als gemeente inwoners en ondernemers betrekken bij de dingen die we doen. Inwoners en ondernemers voelen zich betrokken bij hun leefomgeving en willen ook steeds vaker meepraten. Zeker bij onderwerpen die dicht bij hen in de buurt spelen. Afstemming en samenwerking met betrokkenen kan leiden tot een beter plan, een snellere procedure en een betere leefbaarheid in Maasdriel. We vragen daarom ook van initiatiefnemers om goed na te denken over participatie (wie mag er meepraten, denken of doen en hoe en wanneer kan dat?) bij hun projecten en dit vast te leggen in een participatieplan en achteraf in een participatieverslag. Als u als initiatiefnemer een plan hebt, bent u namelijk niet alleen verantwoordelijk voor het ontwerp maar ook voor de participatie.

Participatie bij initiatieven in sommige gevallen verplicht

Of participatie verplicht is, hangt af van de juridische procedure die wordt gevolgd om het initiatief mogelijk te maken. Bij een wijziging van het omgevingsplan is participatie altijd verplicht. Met een vergunning is participatie soms verplicht. Dit geldt voor initiatieven die zijn opgenomen op een lijst die de raad heeft vastgesteld. Neem bij vragen contact op met de gemeentelijke behandelaar (plancoördinator of projectleider) van het initiatief.

Maak vooraf duidelijk hoe u belanghebbenden betrekt in een participatieplan

U kunt belanghebbenden in een vroeg stadium betrekken bij uw initiatief en hun wensen en belangen in kaart brengen. Vooral bij complexe initiatieven gaat het vaak om veel verschillende partijen en verschillende, vaak tegenstrijdige belangen. Als initiatiefnemer weegt u deze af.
Als initiatiefnemer maakt u duidelijk:

Participatie is maatwerk. Gebruik de hand-out (PDF, 55.0 kB) als leidraad voor het opstellen van uw participatieplan. Bij een complex plan met een grote impact werkt u het stappenplan uit tot uitgebreid participatieplan. Bij eenvoudigere plannen met weinig impact volstaat een alinea waarin u beschrijft en toelicht of en hoe participatie wordt georganiseerd. Neem bij vragen contact op met de gemeentelijke behandelaar (plancoördinator of projectleider) van het initiatief.

Uiteindelijk controleert de gemeente (bij een vergunningsaanvraag) of de gemeenteraad (bij een wijziging van het omgevingsplan) het proces, de keuzes die er zijn gemaakt voor wat betreft participatie en hoe dat is meegenomen in de planuitwerking.

Vooroverleg

In de voorfase van de planvorming hebben gemeente en initiatiefnemer in het algemeen geregeld contact. Hoe de participatie in te steken kan dan ook onderwerp van gesprek zijn.

Maak achteraf een participatieverslag

Een goed participatieproces vraagt om een zorgvuldige afronding. Na afloop van het participatietraject zorgt u voor een heldere terugkoppeling naar alle betrokkenen. Ook stelt u, bij een vergunningaanvraag waarbij participatie verplicht is, een participatieverslag op met een verantwoording van het proces en de uitkomsten. Bij dergelijke vergunningen is dit een aanvraagvereiste. In het participatieverslag staat:

In de hand-out participatieverslag (PDF, 61.4 kB) staat een opzet die u kunt gebruiken voor het maken van het afrondende participatieverslag.