Bekendmaking voornemen tot verkoop ‘De Kreek’

Geplaatst op woensdag 15 juni 2022

Verkoop ‘De Kreek’

Sinds 1 januari 2015 is de Gemeente Maasdriel (“Gemeente”) eigenaar van het multifunctioneel centrum De Kreek te Kerkdriel, met alle daarbij horende voorzieningen, aanhorigheden en installaties (“De Kreek”). De Kreek omvat onder meer een zwembad, een sporthal en een dorpshuisfunctie. Het zwembad in De Kreek dateert uit 1974 en begint forse ouderdomsgebreken te vertonen.

Om te voorkomen dat de Gemeente wordt geconfronteerd met grote investeringen, onderhouds- en instandhoudingskosten waarvoor onvoldoende draagvlak is om deze te dragen, wenst de Gemeente De Kreek en onderliggende gronden te verkopen. De Gemeente meent dat daarvoor slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt als koper: EuroParcs B.V. (“EuroParcs”). De Gemeente zal hieronder toelichten waarom zij meent dat slechts EuroParcs op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria als koper in aanmerking komt voor de koop van De Kreek.

Slechts één serieuze gegadigde

De Gemeente meent dat een potentieel gegadigde alleen geïnteresseerd zal zijn in verwerving van De Kreek bij een rendabele exploitatie van De Kreek. Gelet hierop meent de Gemeente dat alleen EuroParcs in aanmerking komt voor de koop van De Kreek. Daartoe is reeds het volgende redengevend.

De Gemeente heeft een economische analyse gemaakt van de exploitatie van De Kreek. Daarbij heeft de Gemeente de voorwaarden voor verkoop van De Kreek betrokken zoals beschreven in het raadsvoorstel van 24 februari 2022. Uit de analyse volgt naar het oordeel van de Gemeente dat een zelfstandige en rendabele exploitatie van De Kreek als multifunctionele sport- en recreatievoorziening economisch niet haalbaar is.

In de gegeven omstandigheden is een rendabele exploitatie van De Kreek volgens de Gemeente slechts mogelijk in combinatie met inkomsten uit de exploitatie van het nabijgelegen vakantiepark ‘EuroParcs aan de Maas’. Daarbij is tevens van belang dat de door de Gemeente te verkopen gronden bij De Kreek vanwege de ligging uitsluitend van waarde zijn voor de eigenaar van dit vakantiepark. Deze gronden zijn namelijk deels gelegen aan de noordoostzijde van het vakantiepark en worden begrensd door de nabijgelegen Maas en golfbaan. Een locatie die deels is gelegen in het vakantiepark en een strook grond met een breedte van 4 meter die ligt tussen de golfbaan en het vakantiepark. Op basis van dit gegeven meent de Gemeente dat de gronden niet (zelfstandig) bruikbaar zijn voor een ander dan de eigenaar van het vakantiepark. De synergievoordelen van zowel de exploitatie van De Kreek als het vakantiepark en ligging van de door de Gemeente te verkopen gronden, maken volgens de Gemeente dat objectief gezien alleen de eigenaar van dit vakantiepark De Kreek rendabel kan exploiteren.

EuroParcs is eigenaar van het vakantiepark ‘EuroParcs aan de Maas’ en heeft daarmee een unieke (grond)positie. De Gemeente constateert dat daarom alleen EuroParcs als serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de koop van De Kreek.

Reactietermijn

Gelet op de hierboven beschreven financiële haalbaarheid van zelfstandige exploitatie van De Kreek en de bestaande grondposities van EuroParcs, concludeert de Gemeente dat redelijkerwijs mag worden aangenomen dat alleen EuroParcs in aanmerking komt voor de koop van De Kreek. Indien u het niet eens bent met de voorgenomen verkoop, dient u dit binnen een termijn van twintig kalenderdagen na 15 juni 2022 gemotiveerd kenbaar te maken aan de gemeente. Reacties kunnen worden gericht aan dhr. ir. F.M.M. Somers via het e-mailadres f.somers@maasdriel.nl.

Meer nieuws