Financieel gezond op weg naar nieuwe bestuursperiode

Geplaatst op dinsdag 5 oktober 2021

Vol vertrouwen presenteert het college een sluitende begroting voor 2022. Ook de meerjarenbegroting tot en met 2025 laat positieve cijfers zien. Het college rondt hiermee de bestuursperiode af, waarin grote delen uit het bestuursakkoord ‘Samen werken aan een krachtig Maasdriel’ zijn uitgevoerd of in gang gezet. Met deze begroting treft het college voorbereidingen voor de volgende bestuursperiode.

Keuzes maken

Om financieel gezond te blijven, maakt de gemeente keuzes waaraan zij geld besteedt. Zo zijn er grote ambities om het bouwen van woningen te versnellen en de recreatie en het toerisme in Maasdriel te versterken. Op het gebied van zorg en ondersteuning gaat de gemeente vanaf komende zomer op een andere manier werken, zodat zij inwoners sneller en beter kan helpen. Komend jaar wil de gemeente ook taalachterstanden verminderen. Hiervoor zet zij extra taalonderwijs in. Bovendien bereidt Maasdriel zich net als andere gemeenten voor op de enorme opgaven die klimaatverandering met zich meebrengt.

Financieel gezond blijven

De financiële positie van gemeenten staat nog steeds onder druk door bezuinigingen als gevolg van de overdracht van zorgtaken van het rijk naar de gemeente. Wethouder Jan-Hein de Vreede: “We houden onze financiële positie goed in de gaten, sturen waar nodig bij, zodat we  financieel gezond blijven. In het komende jaar ronden we nog enkele opgaven uit het bestuursakkoord af. Daarnaast bereiden we ons voor op de nieuwe bestuursperiode. We zorgen voor een zorgvuldige overdracht naar de nieuwe gemeenteraad en het nieuwe college, zodat de gezonde financiële positie van Maasdriel ook in de toekomst geborgd blijft.”

Vervolg

Op 4 november behandelt de gemeenteraad de programmabegroting. Deze vergadering kunt u live volgen via de website van de gemeenteraad.. Na de raadsvergadering is de volledige programmabegroting terug te vinden op onze website.

Meer nieuws