Belangrijke besluiten Burgerwindpark A2 Lage Rooijen

Geplaatst op dinsdag 16 juni 2020

Op 9 juni heeft het college een positief besluit genomen over de ‘vormvrije MER-beoordeling’ van Burgerwindpark A2 Lage Rooijen en het participatieplan dat is opgesteld door Coöperatie Bommelerwaar en Green Trust.
De twee besluiten zijn belangrijke mijlpalen in de route naar het windpark.
Het windpark, met drie windturbines, levert energie aan ongeveer 10.000 huishoudens.
Daarmee levert het windpark een belangrijke bijdrage aan de energietransitie van gemeente Maasdriel.

Vormvrije MER-beoordeling

Voordat een bestemmingsplan in procedure wordt gebracht en een omgevingsvergunning kan worden
aangevraagd, wordt onderzocht wat de (mogelijke) milieueffecten van het windpark zijn. Omdat het
hier gaat om een kleinschalig windpark, geldt de procedure van de Vormvrije MER-beoordeling. Voor
deze beoordeling is een aanmeldnotitie opgesteld. In deze notitie worden de gevolgen van het
windpark voor het milieu geschetst. Het gaat om bijvoorbeeld externe veiligheid, geluid en
slagschaduw. De conclusie luidt dat er geen (significante) milieueffecten te verwachten zijn. Het
college heeft de aanmeldnotitie en onderzoeken laten beoordelen door de Omgevingsdienst
Rivierenland. De Omgevingsdienst deelt de conclusies uit de aanmeldnotitie. Op grond van dit advies
heeft het college de aanmeldnotitie vastgesteld. Het resultaat van de vormvrije MER-beoordeling
maakt deel uit van de aanvraag van de omgevingsvergunning en het bestemmingsplan.

Participatieplan

Het participatieplan, dat is opgesteld door de initiatiefnemers, is beoordeeld door het college. In dit
plan staat beschreven hoe er invulling wordt gegeven aan zowel proces participatie als sociale- en
financiële participatie. Dit betekent dat de samenleving in Maasdriel (en de Bommelerwaard) op
verschillende manieren in de gelegenheid wordt gesteld om profijt te hebben van het windpark. Een
aantal aandachtspunten wordt nog verder uitgewerkt. Zodra deze uitwerkingen gereed zijn, worden de
afspraken uit het participatieplan vastgelegd in een participatieovereenkomst. Wethouder Erik van
Hoften: “De gemeente vindt het zeer belangrijk dat de initiatiefnemers een zorgvuldig
participatieproces hanteren zodat het project lokaal gedragen wordt. We zijn van mening dat dit plan
een goede bijdrage levert aan betekenisvolle participatie. Daarnaast zien we de meerwaarde van de
klankbordgroep die is samengesteld. Deze groep denkt en adviseert mee gedurende het gehele
traject.”

Informatiebijeenkomst

Gemeente en initiatiefnemer leggen op dit moment de laatste hand aan de documenten die nodig zijn
om het bestemmingsplan en de vergunningen in procedure te kunnen brengen.
Op woensdag 8 juli staat er een informatiebijeenkomst gepland. Tijdens deze bijeenkomst worden
geïnteresseerden en omwonenden bijgepraat over het proces en de technische aspecten van het
windpark. Ook is er ruimte voor dialoog.

Informatie

Wilt u op de hoogte blijven van de plannen? Of wilt u meer weten over het participatietraject? Kijk dan
op de website van Burgerwindpark A2 Lage Rooijen.

Meer nieuws