Hoorzitting over het inpassingsplan Windpark Bommelerwaard-A2

Geplaatst op maandag 4 juni 2018

Voordat Provinciale Staten een besluit nemen over het voorstel van Gedeputeerde Staten om een inpassingsplan voor Windpark Bommelerwaard-A2 vast te stellen, houden ze hierover een hoorzitting op 11 juni 2018 in Zaltbommel.

Windenergie
In het Nationaal Energieakkoord is vastgelegd dat in 2020 14% van alle energie duurzaam opgewekt moet worden. Om invulling te geven aan deze afspraak heeft de provincie Gelderland met het Rijk afgesproken om uiterlijk in 2020 een vermogen van 230,5 megawatt (MW) aan wind op land te realiseren. In de Windvisie zijn locaties en reserve locaties opgenomen om aan deze taakstelling te voldoen. Een windpark bij Zaltbommel is een van die locaties. Verwachting is dat deze tussen de 7,5 en 12 megawatt windenergie oplevert in 2020.

Inpassingsplan
Een inpassingsplan is nodig om bij Zaltbommel een windpark met drie windturbines mogelijk te maken. Het gaat om het gebied tussen de spoorlijn Utrecht-’s Hertogenbosch en de rijksweg A2. In het inpassingsplan staat hoe de ruimte opnieuw wordt ingedeeld. Het inpassingsplan Windpark Bommelerwaard-A2 is al gemaakt en mensen konden er op reageren (zienswijze indienen).
De 14 zienswijzen die zijn ingediend gaan over bijvoorbeeld de locatiekeuze, het ontbreken van draagvlak van betrokken gemeenten en omwonenden en de waardevermindering van woningen. Het inpassingsplan met bijbehorende stukken is te vinden op www.gelderland.nl/Windpark-zaltbommel.

Uitnodiging hoorzitting
Provinciale Staten (PS) zijn benieuwd naar de reactie van Gelderlanders over het inpassingsplan Windpark Bommelerwaard-A2. Daarom organiseert de commissie Economie, Energie en Milieu (EEM) een hoorzitting op 11 juni 2018 om 19:00 uur in het Van der Valkhotel, Hogeweg 65, 5301 LJ in Zaltbommel; ingang bij P2 (evenementen).

Aanmelden
Wie op deze hoorzitting wil inspreken dient zich aan te melden via griffie@gelderland.nl. Dit kan tot uiterlijk 8 juni 2018 12:00 uur. Inspreekbijdrage dient te gaan over het inpassingsplan zelf, want daarover besluiten Provinciale Staten. Merk op: met de hoorzitting op 11 juni vervalt de mogelijkheid om in te spreken tijdens de vergadering van de commissie EEM.
EEM overlegt, PS besluiten
De commissie EEM bespreekt de plannen met Gedeputeerde Staten op 13 juni 2018, vanaf 13:30 uur. PS besluiten op 4 juli 2018 over het inpassingsplan. De vergadering is live te beluisteren via www.gelderland.nl/statenlive. Vanaf de publieke tribune kunnen belangstellenden bij beide vergaderingen de discussie bijwonen in het Huis der Provincie, Markt 11, 6811 CG Arnhem

Meer nieuws