Raadscommissies vergaderen

Geplaatst op donderdag 24 november 2016

Commissie Samenleving & Financiën vergadert op dinsdag 29 november

Onderwerpen: Twaalfde Rekenkameronderzoek ‘Maasdriel en Raad van State’; Dertiende Rekenkameronderzoek ‘Inkoop en aanbesteding’; Belastingverordeningen 2017; Begrotingswijziging naar aanleiding van de Septembercirculaire; Financiële verordening 2017; Verlenging opdracht accountantscontrole; Voortgangsrapportages Accommodatiebeleid, Zienswijze Vannetregeling BUIG-budget Werkzaak, Rapportage derde kwartaal 2016 Sociaal domein;

Commissie Ruimte vergadert op woensdag 30 november

Onderwerpen: Presentatie Maasoeverpark; Presentatie en vaststellen Structuurvisie Waalweelde-West; Vaststellen beleidskader Hergebruik vrijkomende agrarische bebouwing (VAB) Bommelerwaard; bestemmingsplan Buitengebied, Voorstraat 103 Velddriel (BP1120); clausule tekst Principebesluit.

De vergaderingen beginnen om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.
Zie voor agendastukken https://raad.maasdriel.nl/

Als u op geagendeerde onderwerpen wilt inspreken of wilt deelnemen aan de informatieronden neem dan contact op met de griffie per e-mail aan griffier@maasdriel.nl of op 0418-638 410/467. Zie informatie organisatie/inspraak en participatie.

Meer nieuws