Vergadering Raad 26 mei

Geplaatst op dinsdag 17 mei 2016

Onderwerpen

Op advies van de commissies zijn alle raadsvoorstellen als hamerstukken geagendeerd

  • Verbeterpunten subsidiebeleid
  • Herbenoeming directeur rekenkamercommissie
  • Bestemmingsplan ‘Kerkdriel herziening 2016, Paterstraat 5
  • Aanpassing Welstandsbeleid mbt erfafscheidingen voor bedrijfspercelen
  • Wijziging gemeenschappelijke regeling Regionaal Archief Rivierenland
  • Gemeenschappelijke regeling bedrijfsvoeringseenheid Bommelerwaard
  • Benoeming leden Raad van Toezicht openbaar onderwijs, zienswijze verdelingssystematiek 2016 kosten Basismobiliteit
  • Programmabegroting 2017 en meerjarenraming 2018.

De vergadering start om 19,30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.
Zie voor vergaderstukken  https://raad.maasdriel.nl/

Als u op geagendeerde onderwerpen wilt inspreken neem dan contact op met de griffie per e-mail aan griffier@maasdriel.nl of bel de griffie op 0418-638410.
Meer informatie over inspreken lees u in de rubriek meepraten

Meer nieuws