Raadscommissies vergaderen 10 en 11 mei

Geplaatst op dinsdag 3 mei 2016

Commissie Samenleving & Financiën vergadert op dinsdag 10 mei

Onderwerpen:

 • Wijziging gemeenschappelijke regeling Regionaal Archief Rivierenland
 • Toestemming aangaan gemeenschappelijke regeling Bedrijfsvoeringseenheid Bommelerwaard
 • Discussienotitie verbeterpunten subsidiebeleid
 • 1e Kwartaalrapportage2016 Sociaal Domein
 • Benoeming en herbenoeming leden Raad van Toezicht openbaar onderwijs
 • Rapport Nationale Ombudsman ‘Een onverwacht hoge rekening’ over eigen bijdrage Wmo
 • Zienswijze verdelingssystematiek voorbereidingskosten 2016 en uitvoeringskosten basismobiliteit 2017
 • Ontwerpbegroting 2017 en meerjarenbegroting Stadsgewest ’s-Hertogenbosch
 • Herbenoeming directeur Rekenkamercommissie

Commissie Ruimte vergadert op woensdag 11 mei

Onderwerpen:

 • Aanpassing Welstandsbeleid inzake erfafscheidingen bedrijfspercelen
 • Bestemmingsplan Kerkdriel, Paterstraat (BP1083)
 • Bestemmingsplan Buitengebied, Schoofbandweg 10 te Rossum (geitenboerderij) (BP1122)

De vergaderingen beginnen om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.
Bekijk hier de agendastukken 

Als u op geagendeerde onderwerpen wilt inspreken of wilt deelnemen aan de informatieronden neem dan contact op met de griffie per e-mail aan griffier@maasdriel.nl of op 0418-638 410/467. Zie informatie inspraak en participatie.

Presidium vergadert op donderdag 2 juni om 19.00 uur

Onderwerpen: o.a. vaststellen commissieagenda’s.
Presidiumvergaderingen zijn openbaar, u kunt informatie opvragen bij de griffie.

Meer nieuws