Lees pagina voor

Wat is een bestemmingsplan?

Een bestemmingsplan regelt hoe het grondgebied van de gemeente bebouwd of gebruikt mag worden. De functie die het gebied heeft, bepaalt wat mogelijk is. De gemeenteraad stelt het bestemmingsplan vast en wijst daarin de bestemming, ofwel de functie, van de grond aan. Ook regels over het gebruik van de grond en hetgeen daarop gebouwd is of mag worden staan in het plan. Een aanvraag voor een omgevingsvergunning wordt getoetst aan het bestemmingsplan. Net als haar inwoners moet ook de gemeente zich aan het bestemmingsplan houden.

Onderdelen bestemmingsplan

Regels (voorschriften)

In de regels staat beschreven wat wel en niet mag binnen een bepaalde bestemming. De regels hebben betrekking op de functie van de gronden, het bouwen hierop en het gebruik van de gronden en bouwwerken.

Verbeelding (plankaart)

Op de verbeelding staat het bestemmingsplan getekend. De bestemmingen en functies zijn daarop aangegeven met kleuren, arceringen en aanduidingen. Digitale bestemmingsplannen hebben een interactieve kaart. Als u op een perceel klikt, dan komen de daarvoor geldende regels en aanduidingen in beeld. 

Toelichting

In de toelichting wordt uitgelegd waarom het bestemmingsplan is gemaakt. Ook staat beschreven welke ruimtelijke ontwikkelingen zijn meegenomen en hoe het plan zich verhoudt tot rijks-, provinciaal en gemeentelijk beleid. Verder staat in de toelichting welke invloed het plan heeft op archeologie, flora en fauna, milieu en dergelijke.

Digitale én analoge bestemmingsplannen

De gemeente heeft de plicht haar ruimtelijke plannen digitaal beschikbaar te stellen. De gemeente publiceert deze plannen op de website van ruimtelijkeplannen (Deze link gaat naar een externe website). De digitale (interactieve) bestemmingsplannen die u hier treft zijn juridisch bindend. 
Enkele oudere bestemmingsplannen die gelden binnen de gemeente zijn niet gepubliceerd op de website van ruimtelijkeplannen (Deze link gaat naar een externe website). Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan de bestemmingsplannen “Buitengebied, binnendijks deel” en “Buitengebied, buitendijks deel”.  Van deze plannen kunt u op afspraak een rechtsgeldig exemplaar inzien op het gemeentehuis. Ook kunt u deze plannen in pdf-vorm bekijken op onze website onder “overzicht bestemmingsplannen”. Wijzigingen en ondergeschikte herzieningen van deze oudere analoge bestemmingsplannen publiceren wij ook op de website van ruimtelijkeplannen (Deze link gaat naar een externe website). Deze plannen zijn echter niet digitaal opgesteld en vastgesteld (ze zijn niet interactief, u ziet enkel een contour en kunt de pdf’s downloaden). Van al deze analoog vastgestelde bestemmings- en wijzigingsplannen geldt dat het analoge exemplaar dat u op het gemeentehuis kunt inzien het juridisch bindende plan is.

Handboek bestemmingsplannen

In verband met de digitalisering hebben wij het 'Handboek bestemmingsplannen' opgesteld. Hierin staat aangegeven aan welke eisen de digitale en analoge bestemmingsplannen moeten voldoen.
Het 'Handboek bestemmingsplannen' kunt u opvragen via de mail