Ruimte voor MAASdriel

Ruimte voor MAASdriel is een project waarbij delfstoffenwinning in de uiterwaarden van Maasdriel gecombineerd wordt met woningbouw, natuurontwikkeling, vergroting van het waterbergend vermogen van de Maas en ruimtelijke kwaliteitsverbetering.

Waar wordt het project uitgevoerd?

Het project wordt uitgevoerd in de Marensche Waarden en de Zandmeren. Een aantal samenhangende projectonderdelen (o.a. bij Hedel) horen ook tot het project.

Wie werken er samen?

De bedrijven DekkerGroep en NIBA BV werken in dit project samen met de gemeente Maasdriel. Daarnaast wordt steeds overlegd en afgestemd met Rijkswaterstaat, de provincie Gelderland, de VROM-inspectie en het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (Dienst Landelijk Gebied).

EMAB-locatie

Een deel van het project is aangemerkt als EMAB project (experimenten met aangepast bouwen in het rivierbed). Dit maakt het mogelijk buitendijks woningen te bouwen.

Splitsing van projecten

Door het college is besloten de procedure voor beide deelgebieden, Marensche Waarden en Zandmeren te splitsen. Daarbij is de overkoepelende visie Ruimte voor MAASdriel uitgangspunt bij de verdere uitwerking. De overkoepelende visie gaat uit van een integrale benadering van de maatregelen voor hoogwaterbescherming en de natuur- en landschapsontwikkeling in de uiterwaarden.

Meer informatie over

  • De Marensche Waarden vindt u op de website Marensche Waarden.
  • De Zandmeren (inclusief jachthaven Hedel), kunt u per e-mail opvragen bij de gemeente.