Provinciaal Wijzigingsplan Infrastructuur, landschap en tuinbouw Bommelerwaard Vastgesteld

Plangebied:

Het plangebied betreft enkele percelen van het Provinciale Inpassingsplan Herstructurering Glastuinbouw en Paddenstoelenteelt Bommelerwaard.

Procedure/status:

Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben op 27 maart 2018 het wijzigingsplan Infrastructuur, landschap en tuinbouw Bommelerwaard gewijzigd vastgesteld. Het wijzigingsplan ligt met ingang van 5 april 2018 gedurende 6 weken ter inzage voor beroep bij de Raad van State..

Inhoud:

Het wijzigingsplan maakt de uitbreiding mogelijk van drie tuinbouwbedrijven: een uitbreidingsplan in Brakel voor fresia’s, één in Kerkwijk-Oost voor pot- en perkplanten en een plan voor de teelt van champignons in Velddriel. In het wijzigingsplan is verder de bestemming opgenomen van een rondweg langs het dorp Nieuwaal, twee rotondes in de N322 (ter hoogte van de Startstraat in Gameren en ter hoogte van de Meidijk in Brakel) en aansluitingen van de rotondes op de nabijgelegen intensiveringsgebieden Nieuwaal resp. Brakel-Oost. Ook zijn enkele landschapsstroken met de bestemming groen opgenomen in het wijzigingsplan.

Tegen het ontwerp-wijzigingsplan zijn 10 zienswijzen ingekomen, die zijn verwerkt in de eveneens door GS vastgestelde commentaarnota. De zienswijzen hebben op enkele kleinere punten aanleiding gegeven tot aanpassing van het plan. Het betreft o.m. het bestemmen tot plattelandswoning van een voormalige bedrijfswoning in Brakel en het aanpassen van het bouwperceel van het champignonbedrijf in Velddriel. Tot slot is ambtshalve de begrenzing van een woonbestemming in Brakel aangepast.
Het wijzigingsplan past binnen de kaders zoals opgenomen in het op 28 september 2016 door Provinciale Staten vastgestelde inpassingsplan Tuinbouw Bommelerwaard en het op 27 september 2017 door PS vastgestelde reparatie inpassingsplan tuinbouw Bommelerwaard.

Het wijzigingsplan met bijbehorende stukken ligt in de periode van 5 april t/m 16 mei 2018 ter inzage voor het indienen van beroep bij de Raad van State. De Crisis- en Herstelwet is van toepassing.
Parallel aan het wijzigingsplan zal ook het besluit tot het vaststellen van een hogere grenswaarde voor geluid (betreffende één woning in Gameren) worden gepubliceerd. Dit wordt verzorgd door de omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN)

Inzien:

U kunt het ontwerp-wijzigingsplan inzien op:
www.ruimtelijkeplannen.nl of www.gelderland.nl 
 

Download hier de pdf;s