Provinciaal Reparatie Inpassingsplan Tuinbouw Bommelerwaard Onherroepelijk

Plangebied

Het plangebied van het Reparatie Inpassingsplan Tuinbouw Bommelerwaard omvat enkele percelen gelegen binnen de intensiveringsgebieden, de reserveconcentratiegebieden en de extensiveringsgebieden voor de tuinbouw in de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel. Daarnaast maken enkele percelen die buiten de voornoemde gebieden liggen – en waarop de aanleg van landschaps- en verkeersmaatregelen is voorzien – deel uit van het plangebied..

Inhoud

Het reparatieplan betreft het inpassingsplan Tuinbouw Bommelerwaard (2015), dat het ruimtelijk kader biedt voor de herstructurering van de glastuinbouw en paddenstoelenteelt. In het reparatieplan zijn enkele technische correcties in de planbegrenzing, de regels en de basiskaarten vastgelegd. Mede naar aanleiding van de ingekomen zienswijzen hebben Provinciale Staten het plan op enkele onderdelen gewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerp zoals dat ter inzage heeft gelegen. Zo wordt in de extensiveringsgebieden een maximale inhoud van 750m3 toegestaan voor (bedrijfs)woningen binnen de bestemming Bedrijf (artikel 5.2.2. onder b) en binnen de bestemming Wonen (artikel 12.2.2. onder e). Aldus wordt aangesloten bij de regeling voor het buitengebied zoals die door de gemeente Maasdriel wordt opgesteld. Voorts is de begripsbepaling van artikel 1.52 (Paddenstoelenteelt) zodanig aangepast dat naast mestfermentatie ook compostering wordt uitgesloten. Tevens wordt ter duiding van het begrip halffabricaat toegevoegd dat het gaat om geënte substraten die reeds een deel van het groeiproces elders hebben doorlopen.

Link hier naar www.ruimtelijkeplannen

Download hier de PDF's