Provinciaal Reparatie Inpassingsplan Tuinbouw Bommelerwaard Ontwerp

Plangebied

Het plangebied van het ontwerp Reparatie Inpassingsplan Tuinbouw Bommelerwaard omvat enkele percelen gelegen binnen de intensiveringsgebieden, de reserveconcentratiegebieden en de extensiveringsgebieden voor de tuinbouw in de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel. Daarnaast maken enkele percelen die buiten de voornoemde gebieden liggen – en waarop de aanleg van landschaps- en verkeersmaatregelen is voorzien – deel uit van het plangebied.

Inhoud

In het ontwerp Reparatie Inpassingsplan Tuinbouw Bommelerwaard worden enkele technische correcties in de planbegrenzing, de regels en de basiskaarten vastgelegd. Verder zijn er voor specifieke percelen aanpassingen gedaan die betrekking hebben op het bestemmingsvlak of het toegestane gebruik van de aanwezige bebouwing. In de toelichting van het inpassingsplan zijn deze opgesomd (paragraaf 2.2). Daarnaast is de Notitie criteria herbestemming bedrijfswoningen geactualiseerd op basis van recente uitspraken van de Raad van State (betreffende de luchtkwaliteitstoets) en is de Richtlijn Landschappelijke inpassing verduidelijkt. Tot slot is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen voor het ombestemmen van bedrijfswoningen naar een burgerwoonrecht in de intensiveringsgebieden. Het doel van de reparatie is een inpassingsplan dat beter aansluit bij de huidige uitvoeringspraktijk.

Download hier de pdf's

U kunt hier de documenten van het plan in pdf-vorm inzien op de website van de gemeente Zaltbommel