Provinciaal inpassingsplan Tuinbouw Bommelerwaard
(= provinciaal plan)

Provinciale Staten van Gelderland hebben op 28 september 2016 het inpassingsplan 'Tuinbouw Bommelerwaard' gewijzigd vastgesteld. Het besluit is een gevolg van een tussenuitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (bestuurlijke lus) van 11 mei 2016 over de ingekomen beroepen tegen het op 25 februari 2015 oorspronkelijk door Provinciale Staten (gewijzigd) vastgestelde inpassingsplan 'Tuinbouw Bommelerwaard'.
De Raad van State heeft Provinciale Staten opgedragen om binnen 26 weken na de tussenuitspraak het besluit tot vaststelling van het inpassingsplan te herstellen. Daarbij hoeft de uitgebreide voorbereidingsprocedure (afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht) niet te worden gevolgd. In de einduitspraak houdt de Raad van State rekening met de manier waarop Provinciale Staten zijn besluit hebben hersteld. Het besluit tot gewijzigde vaststelling van het inpassingsplan heeft 6 oktober 2016 t/m 16 november 2016 ter inzage gelegen. Tegen dit besluit is opnieuw beroep ingesteld.
Op 21 december 2016 heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State in de einduitspraak het beroep tegen het inpassingsplan ongegrond verklaard. Daarmee is het inpassingsplan 'Tuinbouw Bommelerwaard' met ingang van 22 december 2016 onherroepelijk geworden.

Link naar www.ruimtelijkeplannen.nl