Bestemmingsplan Buitengebied herziening 2018 (ontwerp)

Download hier de pdf's:

Actualisering bestemmingsplannen

De gemeente Maasdriel is gestart met de algemene herziening van de bestemmingsplannen ‘Buitengebied’, buitendijks en binnendijks, die in 2008 onherroepelijk in werking zijn getreden. Het opstellen van de planstukken wordt uitgevoerd door het stedenbouwkundige bureau BügelHajema uit Amersfoort.

Hoe worden burgers bij het maken van het bestemmingsplan betrokken?

Tijdens het maken van het nieuwe bestemmingsplan voor het buitengebied hebben burgers en instanties enkele keren de gelegenheid gekregen hun mening kenbaar te maken. Dit is in ieder geval op de volgende momenten geweest:

1. Bij het vrijgeven van het voorontwerp voor inspraak en overleg per 30 maart 2017, gedurende 6 weken.
2. Bij de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan vanaf 20 juli 2017, gedurende 6 weken, met de mogelijkheid tot het
    indienen van zienswijzen.

De planstukken van het bestemmingsplan kunnen digitaal nog geraadpleegd worden op de landelijke site www.ruimtelijkeplannen.nl en op de gemeentesite.
De reacties uit het vooroverleg en de inspraak en het standpunt van de gemeente Maasdriel daarbij zijn weergegeven in het ‘Verslag vooroverleg en inspraak’ (zie de link naar ‘Nota inspraak en overleg’ op deze pagina). De beoordeling van de ingekomen zienswijzen en de formulering daarbij van het gemeentelijk standpunt vindt thans nog plaats. De resultaten hiervan worden weergegeven in de nog af te ronden ‘Nota zienswijzen’.

Het bestemmingsplan 'Buitengebied herziening 2018' wordt vastgesteld in de vergadering van de raad op 13 december 2018. Daaraan voorafgaand wordt het plan behandeld in de vergadering van de Commissie Ruimte op 21 november 2018. Na vaststelling wordt het bestemmingsplan opnieuw ter inzage gelegd. Het moment dat de stukken van het vastgesteld bestemmingsplan kunnen worden geraadpleegd zal later in de Staatscourant en het Carillon worden aangekondigd.

Voor verdere informatie kunt u terecht bij de contactpersonen voor dit bestemmingsplan mw. E. Engels en/of dhr. J. van Kempen.