Indienen van plannen

Momenteel vindt de inventarisatie van het bestaande gebruik van gebouwen en percelen plaats. Deze inventarisatie wordt gebruikt om straks de eerste versie (voorontwerp) van het bestemmingsplan op te stellen. Het voorontwerp zal waarschijnlijk in het najaar van 2016 voor de inspraak worden gepubliceerd. Er kan dan door een ieder worden gereageerd.

Mocht u plannen hebben waarvan u denkt dat die mogelijk meegenomen kunnen worden met het nieuwe bestemmingsplan, dan kunt u via het contactformulier (PDF, 152.1 kB) uw plannen aanmelden. U kunt het formulier sturen aan de gemeente Maasdriel, team beleid en regie, t.a.v. de heer J. Kempen. U kunt dat doen vanaf 10 februari 2016 tot en met 20 maart 2016.

Voordat u uw plannen indient vragen wij u kennis te nemen van onderstaande punten:

In de praktijk zal het vooral dienen te gaan om bijzondere, afwijkende plannen die niet uitvoerbaar zijn met de huidige bestemmingsplannen ‘Buitengebied, binnendijks en buitendijks’ en naar verwachting ook niet te realiseren zullen zijn binnen de algemene opzet van het nieuwe bestemmingsplan. Voor bijvoorbeeld gangbare bouwplannen bij woningen (bijvoorbeeld de bouw van een schuur of een serre) heeft het dan ook geen zin om een principeverzoek in te dienen.

Aan het in behandeling nemen van een principeverzoek zijn legeskosten verbonden. De hoogte van deze legeskosten zijn terug te vinden in de Legesverordening 2016 van de gemeente Maasdriel. Op het moment dat wij uw verzoek gaan beoordelen ontvangt u hierover nader bericht.

Een verzoek indienen betekent niet automatisch dat aan uw plannen medewerking zal worden verleend. Burgemeester en wethouders zullen de plannen onder meer moeten toetsen aan algemene beleidskaders. Ook zal worden gekeken naar de effecten voor de omgeving.

Mochten burgemeester en wethouders wel willen meewerken aan uw plannen dan kan ook nog worden besloten dat voor die plannen een geheel eigen bestemmingsplanprocedure moet worden gevolgd. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als uw project zo grootschalig is dat het meer onderzoek, begeleiding en communicatie met de omgeving vraagt dan normaal, waardoor de voortgang van het bestemmingsplan ‘Buitengebied herziening 2016’ in gevaar kan komen.

Mochten uw plannen wel meegenomen kunnen worden in het nieuwe bestemmingsplan ‘Buitengebied’ dan dient u tijdig op uw kosten de eventueel benodigde deelonderzoeken (bijvoorbeeld flora en fauna, archeologie, geluid etc) aan te leveren. U zult geïnformeerd worden over de onderzoeken die u moet aanleveren en de tijd u daarvoor krijgt. Ook voor het verwerken van uw plannen in het bestemmingsplan ‘Buitengebied herziening 2016’ rekenen wij legeskosten. De hoogte daarvan is eveneens vastgelegd in de Legesverordening 2016 van de gemeente Maasdriel.

Vragen?

Voor algemene vragen over het nieuwe bestemmingsplan ‘Buitengebied herziening 2016’ en het indienen van verzoeken kunt u contact opnemen met dhr. N. Aarts en/of dhr. J. van Kempen, afdeling Beleid & Regie.