Rekenkamercommissie

De rekenkamercommissie onderzoekt de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gevoerde bestuur. De commissie is volledig onafhankelijk en politiek neutraal. De rekenkamercommissie is nooit uit op het ‘afrekenen’ van personen maar geeft onderbouwd advies over wat goed gaat of ‘wat beter kan’. De gemeente heeft gekozen voor het directeursmodel. De rekenkamercommissie bestaat dan uit één persoon de heer ir. drs. Frank Hordijk, RA.

De heer Hordijk is door de gemeenteraad benoemd. Hij overlegt regelmatig met een klankbordgroep uit de gemeenteraad, bestaande uit enkele raadsleden: de heren Van Baar(SSM), Dekkers (CDA), Van Engelen (D66), Van der Zalm (VVD), daarbij ondersteund door de griffie. Deze geven hem suggesties mee voor onderzoeken.

U kunt als inwoner ook onderwerpen aandragen. De rekenkamercommissie bepaalt zelf welk onderwerp wordt onderzocht. De onderzoeken van de rekenkamercommissie worden gepubliceerd. 

De rekenkamercommissie houdt zich aan regels bij de onderzoeken. Deze zijn opgenomen in het Reglement van Orde en Onderzoeksprotocol (PDF, 152.6 kB). Jaarlijks wordt een verslag gemaakt van de werkzaamheden en plannen. 

Contact

U kunt de rekenkamercommissie rechtstreeks bereiken via frank@hordijk.org of via de griffie.