Programmabegroting 2019 - 2022

De programmabegroting (PDF, 2.0 MB) beschrijft de doelen van de gemeente, waar concreet aan gewerkt wordt en geeft een financiële doorkijk tot en met 2022. Ook is de programmabegroting 2020-2023 (PDF, 5.1 MB) vastgesteld.

Met deze begroting ligt er een gezond meerjarig perspectief. De baten overschrijden de lasten ruimschoots. Het weerstandsvermogen is iets
gestegen vergeleken met de jaarrekening 2018, dit geeft in de toekomst nog meer ruimte voor nieuwe initiatieven. De grote vraagstukken, in lijn met het bestuursakkoord, waar de gemeente Maasdriel de komende jaren voor komt te staan en in 2019 tot besluitvorming komen zijn:

  • Doorontwikkeling programma Krachtige Kernen
  • Algemene Verordening Gegevensbescherming
  • Omgevingswet
  • Nieuwe initiatieven
  • Gastgemeente Nationale Kersenparty
  • Snelfietsroute Zaltbommel - 's-Hertogenbosch
  • Stimuleringsbudget Kunst en Cultuur
  • Mobiliteitsfonds Regio Rivierenland

Het college heeft met de samenstelling van deze begroting een goede basis gelegd om verder met haar inwoners, ondernemers en maatschappelijke partijen te werken aan een krachtig Maasdriel!