Publieksbalie
Afdrukken- A | A | A +

Digitale balie

Gezag en voogdij

Algemene informatie

Uitvoerende:Gemeente

Samenvatting

Alle minderjarigen, dus in principe iedereen die jonger is dan 18 jaar, staan onder het gezag van een of meer volwassenen (ouder(s)/verzorger(s). Als ouders getrouwd zijn op het moment van geboorte, krijgen zij automatisch samen het ouderlijk gezag. Voor ouders die getrouwd zijn geweest geldt dat het gezag over de kinderen, normaal gesproken, al geregeld is bij de echtscheiding. Als het gezag wordt uitgeoefend door iemand anders dan de ouder(s), is er sprake van voogdij.

Beschrijving

Gezag kan bestaan uit:


Gezag over minderjarigen

Ouders die niet met elkaar getrouwd zijn en ook niet met elkaar getrouwd zijn geweest, kunnen ook samen het ouderlijk gezag uitoefenen. Daarvoor moet er een gezagsbeslissing aangetekend worden in het gezagsregister. Dit register wordt bijgehouden bij elk kantongerecht.
Voor kinderen geboren in de Gemeente Maasdriel is dit dus bij de rechtbank Arnhem. Het verzoek moet u indienen bij de griffie van de rechtbank Arnhem, sector familie&jeugd, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.
U kunt dit verzoek sinds juli 2013 ook digitaal indienen bij het digitale loket van de rechtbank.

2

Vanaf het moment van aantekening in het gezagsregister, hebben beide ouders direct het gezag over het kind. Deze aantekening wordt geregistreerd in de basisregistratie personen (BRP) van de gemeente waar het kind woonachtig is.

Het verzoek tot het gezamenlijk uitoefenen van het gezag over een minderjarige kan geweigerd worden door de griffier. In één geval is er beroep mogelijk bij de kantonrechter: als de griffier meent dat één of beide ouders lijden aan een geestelijke stoornis. De kantonrechter beslist of de aantekening alsnog moet plaatsvinden.

Voogdij
Als het gezag wordt uitgeoefend door een ander dan de ouder(s), is er sprake van voogdij. De voogd kan samen met een ander (geen ouder) verzoeken, om gezamenlijk met de voogdij te worden belast. De niet-voogd moet een nauwe persoonlijke relatie hebben met het kind. De belangrijkste gevolgen hiervan zijn dat:

 • ze allebei als voogd worden beschouwd;
 • ze allebei de plicht hebben het kind te onderhouden;
 • de voogden kunnen verzoeken om de geslachtsnaam van het kind te wijzigen in die van één van hen.


Let op:
Een verzoek tot gezamenlijk gezag of gezamenlijke voogdij moet worden gedaan bij de arrondissementsrechtbank. Bij een verzoek om voogdij moet altijd een advocaat worden ingeschakeld.

terug 

Curatele
Curatele is gezag over een meerderjarige (18 jaar en ouder), of over een jongere, die gehuwd is of is geweest. Curatele wordt uitgesproken door de rechter.

 

Bijzonderheden

Voorwaarden waaraan u moet voldoen voor gezag over minderjarigen

 • Een schriftelijk, ondertekend verzoek tot gezamenlijk gezag door beide ouders.

 • De moeder is meerderjarig of meerderjarig verklaard, de vader is meerderjarig.

 • De vader heeft het kind erkend.

 • De ouders zijn niet met elkaar gehuwd en ook niet met elkaar gehuwd geweest.

 • De ouders zijn geen van beiden onder curatele gesteld (iemand die onder curatele staat kan geen gezag uitoefenen).

 • Geen van beide ouders lijdt zodanig aan een geestelijke stoornis waardoor het uitoefenen van gezag onmogelijk is.

 • De vader of moeder is niet ontheven of ontzet uit het gezag over het kind waarop het verzoek betrekking heeft.

 • Er is geen 3e persoon met het gezag belast.

 • Er heeft niet al eerder een verzoek en aantekening in het gezagsregister plaatsgevonden ten aanzien van hetzelfde kind.

Benodigdheden

Wat heeft u nodig
Voor een digitaal verzoek:

 • DidiD van beide ouders
 • Burgerservicenummer van het kind


Voor een schriftelijk verzoek:

 • een verzoekformulier door beide ouders ondertekend, tot gezamenlijk uitoefenen van het gezag over een minderjarige. U kunt het formulier 'Verzoek tot het gezamenlijk uitoefenen van het gezag over een minderjarige' downloaden via www.rijksoverheid.nl. 
 • Een recent afgegeven afschrift van de geboorteakte van het kind.
 • Kopie geldig legitimatiebewijs van beide ouders (handtekening duidelijk zichtbaar).

Als u na de registratie de originele stukken retour wilt ontvangen, moet u dit schriftelijk verzoeken: 

Rechtbank Arnhem
sector familie&jeugd
Postbus 9030
6800 EM Arnhem 

 

Nadereinformatie

Nadere informatie
Meer informatie over gezag over minderjarigen vindt u op de site van Rijksoverheid en bij de Burgerzaken , telefoonnummer 14 0418.

Meer informatie over voogdij en curatele vindt u op de site van justitie, Rijksoverheid en bij de Burgerzaken .

Maar ook bij de bureaus voor rechtshulp en de advocatuur.

Veelgestelde vragen

Krijg ik automatisch gezag over mijn pasgeboren kind?

Alle minderjarigen, dus in principe iedereen die jonger is dan 18 jaar, staan onder het gezag van een of meer volwassenen (ouder(s)/verzorger(s). Als ouders getrouwd zijn op het moment van geboorte, krijgen zij automatisch samen het ouderlijk gezag. Voor ouders die getrouwd zijn geweest geldt dat het gezag over de kinderen, normaal gesproken, al geregeld is bij de echtscheiding. Als het gezag wordt uitgeoefend door iemand anders dan de ouder(s), is er sprake van voogdij.


Wat is voogdij?

Alle minderjarigen, dus in principe iedereen die jonger is dan 18 jaar, staan onder het gezag van een of meer volwassenen (ouder(s)/verzorger(s). Als ouders getrouwd zijn op het moment van geboorte, krijgen zij automatisch samen het ouderlijk gezag. Voor ouders die getrouwd zijn geweest geldt dat het gezag over de kinderen, normaal gesproken, al geregeld is bij de echtscheiding. Als het gezag wordt uitgeoefend door iemand anders dan de ouder(s), is er sprake van voogdij.


Online aanvragen

U kunt onderstaand formulier openen door er op onderstaande link te klikken. Het formulier wordt in een extern venster geopend.

Aanvraagformulier downloaden

U kunt onderstaand formulier afdrukken, invullen en ondertekend per post aan ons retour zenden.

Contact

Team:
Publieke dienstverlening
Telefoon:
14 0418
Post:
Postbus 10.000, 5330 GA Kerkdriel
Bezoek:
Kerkstraat 45, 5331 CB Kerkdriel

Vragen of opmerkingen

Velden waar een * bij staat zijn verplicht.

Aanhef *
.
Ter voorkoming van spam vragen we u deze eenvoudige rekensom te beantwoorden.